INDRE.LT

XXI a. kintant technologijoms ir vystantis žinių visuomenei, išaugo reikalavimai ir profesijos mokytojų veiklai. 

Juo labiau, kad ryškėja ugdymo paradigmų kaita nuo mokymo (poveikio) ir sąveikos paradigmų link mokymosi paradigmos. Keičiasi mokytojo vaidmenys, atsiranda naujų  technologijų mokytojų veiklos funkcijų. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad XX a. antrojoje pusėje ėmė ryškėti ne mokymo (poveikio), bet sąveikos ir mokymosi paradigmos, skatinančios ne tik mokytojo, bet ir aktyvią mokinio veiklą. Mokymo procesas, nukreiptas į dalyko turinio išdėstymą, informacijos įsiminimą ir atkartojimą  ėmė keistis, nes greit kintančioje informacinėje visuomenėje labai sparčiai ėmė augti informacijos kiekis, kuris skatino ne tik įsiminimą bei atkartojimą, bet ir aktyvią sąveiką, informacijos paiešką ir jos konstravimą. Atsiranda būtinybė mokytis visą gyvenimą. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokiomis kompetencijomis turėtų pasižymėti technologijų mokytojas, kintant ugdymo paradigmai. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje aptariamos trys ugdymo paradigmos ir jų ypatumai, akcentuojant mokytojo ir mokinio veiklą. Antrojoje dalyje išryškinamos kompetencijos, būdingos  technologijų mokytojui, mokymosi visą gyvenimą ir darnaus vystymosi švietimo kontekste, atsižvelgiant į Europos kvalifikacijų sąrangos kompetencijas ir į Mokytojo profesijos kompetencijų aprašą (2007).  Trečiojoje – pateikiami empirinio tyrimo rezultatai, ištyrus šešių mokytojų-studentų (respondentų) baigiamuosius darbus, kurie 2011 m. baigė laipsnio nesuteikiančių studijų programą Pedagogika KTU Socialinių mokslų fakulteto Ugdymo sistemų katedroje. Jie,  turėdami technologijų bakalauro diplomą, norėjo įgyti technologijų mokytojo kvalifikacinį pažymėjimą. Šie mokytojai-studentai, taikydami veiklos tobulinimo tyrimą, mokydamiesi vienerių metų programoje, šalia teorinių dalykų, parengė bei apgynė baigiamąjį ir kvalifikacinį darbą technologijos mokytojo pažymėjimui gauti. Šiame darbe pateikė įgytų ir išplėtotų kompetencijų aprašą bei aprašė savo pedagoginę veik- lą. Tyrimo rezultatai parodė, kokiomis kompetencijomis disponuoja baigę Pedagogika programą studentai ir kokių kompetencijų jiems trūksta. Remiantis paradigmų ypatumais konstatuota, kokioje mokymo (poveikio), sąveikos ar mokymosi paradigmoje dirbo ir atliko veiklos tobulinimo tyrimą būsimi technologijų mokytojai.